Recent content by Nghiêm Dung

  1. N

    Ai ở YênPhong nào?

    Nghiêm Thị Diung Nghiêm Xá, Thị Trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh a4 k47 lớp k57v-DHCN-DHQGHN
  2. N

    Ai ở YênPhong nào?

    em cũng ở Nghiêm Xá nè chị ơi :)))))))))
Top