Search results

  1. P

    Video học tiếng Anh-Thảo luận công việc - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

    31/ Chúng ta bắt đầu thảo luận công việc được chứ? Let’s get down to the business, shall we? 32/ Chúng tôi muốn thảo luận về mức giá mà ông đưa ra. We’d like to discuss the price you quoted. 33/ Có vài điều tôi muốn nói với ông. There’s something I'd like to talk to you. 34/ Cô Green, tôi có...
Top