Video học tiếng Anh-Thảo luận công việc - Tiếng Anh công sở (Việt - Anh)

phuongtrang5890

Mẫu giáo

31/ Chúng ta bắt đầu thảo luận công việc được chứ?
Let’s get down to the business, shall we?

32/ Chúng tôi muốn thảo luận về mức giá mà ông đưa ra.
We’d like to discuss the price you quoted.

33/ Có vài điều tôi muốn nói với ông.
There’s something I'd like to talk to you.

34/ Cô Green, tôi có thể nói chuyện với cô một phút không?
Ms.Green, may I talk to you for a minute?

35/ Tôi vừa nhận được báo cáo của cô về đề án mới. Rất tiếc nhưng đó không phải là những gì tôi muốn.
I just received your report on the new project. I’m sorry, but it’s not what I want.

36/ Chúng ta cần nhiều thông tin cụ thể và xác thực hơn.
We need more facts and more concrete informations.

37/ Tôi ở đây để nói về việc nhập khẩu quần áo trẻ em.
I’m here to talk about importing children’s clothing.

38/ Tôi vẫn luôn hi vọng thiết lập mối quan hệ mua bán với công ty ông.
I’ve been hoping to establish business relationship with your company.

39/ Đây là các catalo và sách hàng mẫu, chúng sẽ cho ông ý tưởng khái quát về những sản phẩm của công ty chúng tôi.
Here are the catalogs and pattern books that will give you a rough idea of our products.

40/ Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết hơn vào ngày.
We shall go on with our discussion in detail tomorrow.
 
Top