lênh đênh phận nổi duyên bèo

#2
lênh đênh duyên nổi phận bèo
tránh sao cho khỏi nước triều đầy vơi
mười chín đôi mươi
hình dung nhan sắc tựa người thần tiên
muốn cho gần bến gần thuyền
gần thày gần mẹ nhân duyên cũng gần
tôi với người trâu trần là ngãi
xin người dừng kén chọn vàng thau
tiếng thị phi luống những om sòm
thấm thoắt ngựa hồ qua cửa sổ
trời đã định nhân duyên tại số
con người ta hồ dễ lúc hôm may
người dặn tôi chỉ bấy nhiêu lời
ngồi xuống đây cho tôi dăn nhời này
giữa đường đứt gánh tương tư
giao loan chắp mối tơ thừa mặc ai.
 
Top