Tưởng đến gần xa

#1
Tưởng đến gần xa
Song le dở bận việc nhà chửa xong
Ngậm ngùi trong dạ nhớ mong
Ngẫm xem thế sự chạnh lòng cả hai
làm chi cho bận cả hai
Thuyền câu lơ lửng thuyền chài lửng lơ
Thuyền câu lơ lửng bên sông
Thuyền chài lơ lửng giữa dòng đợi ai?


TƯỞNG ĐẾN GẦN XA
Quan Họ Bắc Ninh lời cổ
Trình bày: Chợ Chờ


[AUDIO]http://www.fileden.com/files/2008/9/29/2120909/ChoCho/Tuong_den_gan_xa_161210_A%20LUAT_DX.mp3[/AUDIO]
 
Top