xin bài tập TH word 2007

kem_ngoc

Mẫu giáo
#1
ace nhà mình có tài liệu & bài tập word 2007 cho e xin gấp, hix
hay ai có đề office champion năm ngoái thì share e với, e search mãi chẳng đc ...
 

mr_bin

Học sinh
#3
:D. có cho nhóc nè.

#include <stdio.h>
#include<conio.h>
int dong[8], cot[8], cheoxuoi[15], cheonguoc[15];

void print ()
{
int i;
printf("\n");
for (i=0; i<8; i++)
printf("%3d", dong);
}

void thu(int i)
{
int j;
for (j=0; j<8; j++)
{
if (cot[j] == 1 && cheoxuoi[i+j] ==1 && cheonguoc[i-j+7] == 1)
{
dong = j;
cot[j] = 0;
cheoxuoi[i+j] = 0;
cheonguoc[i-j+7] = 0;
if (i<7)
thu(i+1);
else
print();
cot[j] = 1;
cheoxuoi[i+j] = 1;
cheonguoc[i-j+7] = 1;
}
}
}

void tim()
{
int i, q;

for (i=0; i<8; i++)
{
cot = 1;
dong = -1;
}
for (i=0; i<15; i++)
{
cheoxuoi = 1;
cheonguoc = 1;
}
thu(0);
}

void main()
{
tim();
getch();
}
 
Top